Yarın Yayınları – Kitap Aklın Gıdasıdır

Küresel, ekonomik ve siyasi düzenin derinlikli analizi; Modern Dünya Sistemi

20. Yy’nin en büyük düşünürü Immanuel Wallerstein’den küresel, ekonomik ve siyasi düzenin derinlikli analizi; Modern Dünya Sistemi (4 Kitap) serisi ile modern dünya sistemine ışık tutacaksınız…

Modern Dünya Sistemi 1:

Bir dünya sisteminin kaynağını ve başlangıçtaki işleyişlerini tanımlamak için mutlak bir kavramı bir dünya-sistemini ileri sürdüm. Dünya-sistemi sosyal bir sistemdir; sınırları yapıları üye grupları meşruiyet kuralları ve bağdaşıklığı vardır. Hayatı onu gerilimle bir arada tutan çatışan güçlerden oluşmuştur; her grup onu kendi avantajına sonsuza kadar yeniden kalıplandırmaya çalışınca parça parça olur. Bir organizmanın özelliklerine sahiptir; özelliklerinden bazılarının belli açılardan değiştiği diğer açılardan ise sabit kaldığı bir ömre sahiptir. Yapıları işlevinin iç mantığı açısından farklı zamanlarda güçlü ya da zayıf olarak tanımlanabilir.

Modern dünyanın ayırt edici özelliği ondan faydalananların tasavvurları ve ezilenlerin karşı-ifade güçleridir. Sömürü ve sömürüyü ya kaçınılmaz olarak kabul etmek ya da modern çağın devam edip giden zıtlığı olarak reddetmek yirminci yüzyılda zirvesine ulaşmaktan çok uzak bir diyalektik içinde bir araya gelmiştir.

Satın almak için tıklayınız.

Modern Dünya Sistemi 2:

Eğer eşitlikçi ve özgürlükçü bir dünya istiyorsak bu ideallerin hangi şartlar altında gerçekleştirilebileceğini de kavramak zorundayız. Bunu yapmak için de her şeyden önce dünya-sisteminin doğası ve bugüne kadarki evriminin gözler önüne serilmesi ve hem bugün hem de gelecekte olması muhtemel gelişmelerin çeşitlilik derecesinin ortaya konması gerekir. Böyle bir bilgi güç demektir. Ve bu bilgi benim kendime yükümlülük olarak seçtiğim hedefler çerçevesinde en fazla dünya nüfusunun sayıca daha kabarık ve ezilen kesimlerinin işine yarayacak bir güç olma niteliğindedir.

Çağdaş sosyal bilimlerin çoğu -bu maske arkasında gizli sosyal psikoloji oldukları zamanlar hariç- grupların ve örgütlenmelerin incelenmesine dönüşmüş durumdadır. Fakat bu çalışma sosyal sistemlerin incelenmesini içermektedir grupların değil. Araştırmanın odağında bir sosyal sistem olduğunda sosyal bilimler arasındaki klasik ayrımlar anlamını yitirir. Antropoloji ekonomi siyaset bilimi sosyoloji -ve tarih- sosyal bilimler disiplininin belli bir liberal devlet anlayışı ve devletin sosyal düzeninin fonksiyonel ve coğrafi alt bölümlerde ilişki biçimleri üzerine oturtulmuş kısımlarından ibarettir. Eğer araştırmacının odağı örgütlenmeler ise sınırlı belli bir anlam taşırlar. Ama konu sosyal sistem ise hiçbir manaları yoktur. Burada çok disiplinli bir yöntem önermiyorum aksine önerim tek disiplinli bir yaklaşım. Bu kitabın kapsamlı içeriği ümit ederim ki bununla neyi kastettiğimi ve bu konuyu ne kadar ciddiye aldığımı açıklığa kavuşturacaktır.

Satın almak için tıklayınız.

Modern Dünya Sistemi 3:

Bilgilerimizi temel doğrular halini alan kavramlar çevresinde düzenleriz. Sanayinin yükselişi ve burjuvazinin ya da orta sınıfların doğuşu bu tür kavramlardandır. Bunlar bize modern dünyayı açıklamak üzere on dokuzuncu yüzyıl tarih yazını ve toplum bilimi tarafından miras bırakılmıştır. Egemen olan görüş on sekizinci yüzyılın sonunda ve on dokuzuncu yüzyılın başında nitel bir tarihsel değişikliğin olduğudur. Bu hem Büyük Britanya’daki‚ “ilk” sanayi devriminin hem de Fransa’daki “örnek” burjuva devriminin gerçekleştiği bir devrimler çağıydı. Tabii ki bu konudaki görüş birliğine karşı çıkanlar da olmuştur. Ayrıntılar konusunda sürekli bir tartışmanın olduğu da kesindir. Ancak bu iki devrimin imgesi hem halk kültüründe hem de bilimsel düşüncede derin kök salmış gözükmektedir. Aslına bakılırsa bu kavramlar modern tarihsel gerçekliğin puslu ve girdaplı sularında yolumuzu bulmamızı sağlayan kutup yıldızlarıdır. Gerçekte daha sonra göstereceğim gibi bu iki kutup yıldızı tekdir.

Satın almak için tıklayınız.

Modern Dünya Sistemi 4:

Immanuel Wallerstein’ın son derece etkili ve geniş hacimli eseri Modern Dünya Sistemi sosyal bilimler alanında bu yüzyılın en büyük eserlerinden biridir. Dünya tarihini yenilikçi bir bakış açısı ile ve panoramik bir manzarayı yorumlarcasma yeniden yazarak okuyucularına sunmuştur. Elinizdeki kitap serinin dördüncü cildidir.Eser onaltıncı yüzyıldan başlayıp yirminci yüzyıla kadar geçen sürede modern dünya sisteminin ortaya çıkışı ve gelişimini anlatıyor. Bu yeni kitap 1789 fransız devriminden Birinci Dünya Savaşına kadar olan dönemi yani on dokuzuncu yüzyılı kapsıyor. Bu kritik dönemde üç büyük ideoloji ortaya çıktı. Bunlar; Muhafazakarlık Liberalizm ve Radikalizm.

Satın almak için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın